mexitil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mexitil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mexitil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mexitil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mexitil

    Similar:

    mexiletine: antiarrhythmic drug (trade name Mexitil) used to treat ventricular arrhythmias

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).