metaphysician nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metaphysician nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metaphysician giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metaphysician.

Từ điển Anh Việt

  • metaphysician

    /,metəfi'ziʃn/

    * danh từ

    nhà siêu hình học