merisis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

merisis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm merisis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của merisis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • merisis

    * kỹ thuật

    y học:

    tăng trưởng do phân bào