melanin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

melanin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm melanin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của melanin.

Từ điển Anh Việt

 • melanin

  /,melənin/

  * danh từ

  mêlanin, hắc tố

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • melanin

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  hắc tố

  melamin

  sắc tố đen

  y học:

  sắc tố màu nâu đậm tới đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • melanin

  insoluble pigments that account for the color of e.g. skin and scales and feathers