megadoc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

megadoc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm megadoc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của megadoc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • megadoc

    * kỹ thuật

    vật lý:

    megađoc