medline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

medline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm medline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của medline.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • medline

    the computer-based telephone system of the United States National Library of Medicine that provides rapid linkage to MEDLARS

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).