mediastinitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mediastinitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mediastinitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mediastinitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mediastinitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm trung thất