meconin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meconin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meconin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meconin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meconin

    * kỹ thuật

    đimetoxyptalua