may-bug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

may-bug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm may-bug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của may-bug.

Từ điển Anh Việt

  • may-bug

    /'mei,bi:tl/ (May-bug) /'meibʌg/

    bug) /'meibʌg/

    * danh từ

    (động vật học) con bọ da