maxzide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maxzide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maxzide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maxzide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maxzide

    trade name for an antihypertensive drug containing hydrochlorothiazide and another diuretic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).