materialistically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

materialistically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm materialistically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của materialistically.

Từ điển Anh Việt

  • materialistically

    * phó từ

    xem materialistic

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • materialistically

    in a materialistic manner

    one should not approach life materialistically