marquisette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marquisette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marquisette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marquisette.

Từ điển Anh Việt

  • marquisette

    * danh từ

    vải sa