marker's price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker's price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker's price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker's price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker's price

    * kinh tế

    giá chế tạo

    giá xuất xưởng