mare's tail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mare's tail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mare's tail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mare's tail.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mare's tail

    a long narrow flowing cirrus cloud

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).