mare's milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mare's milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mare's milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mare's milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mare's milk

    * kinh tế

    sữa ngựa