maoism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maoism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maoism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maoism.

Từ điển Anh Việt

  • maoism

    * danh từ

    chủ nghĩa cộng sản của Mao Trạch Đông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maoism

    a form of communism developed in China by Mao Zedong