mandelic acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mandelic acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mandelic acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mandelic acid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mandelic acid

    * kỹ thuật

    y học:

    một loại thuốc có tác động ngăn cản sinh sản vi trùng