manageability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manageability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manageability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manageability.

Từ điển Anh Việt

 • manageability

  /'mænidʤəblnis/ (manageability) /,mænidʤə'biliti/

  * danh từ

  tính có thể điều khiển, tính có thể sai khiến; tính dễ dạy, tính dễ bảo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • manageability

  capable of being managed or controlled

  Synonyms: manageableness