man-hour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

man-hour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm man-hour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của man-hour.

Từ điển Anh Việt

 • man-hour

  * danh từ

  giờ công (công việc do một người làm trong một giờ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • man-hour

  * kinh tế

  giờ công

  người giờ

  * kỹ thuật

  giờ công

  giờ làm việc