malmsey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malmsey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malmsey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malmsey.

Từ điển Anh Việt

  • malmsey

    * danh từ

    loại rượu ngọt và mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malmsey

    sweet Madeira wine