maleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maleness.

Từ điển Anh Việt

  • maleness

    /'meilnis/

    * danh từ

    tính chất con trai, tính chất đàn ông; tính chất đực

Từ điển Anh Anh - Wordnet