make-or-break nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make-or-break nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make-or-break giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make-or-break.

Từ điển Anh Việt

  • make-or-break

    /'meikə'breik/

    * tính từ

    một mất một còn, được ăn cả ngã về không