mail-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mail-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mail-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mail-bag.

Từ điển Anh Việt

  • mail-bag

    * danh từ

    như post-bag