maidism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maidism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maidism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maidism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maidism

    Similar:

    pellagra: a disease caused by deficiency of niacin or tryptophan (or by a defect in the metabolic conversion of tryptophan to niacin); characterized by gastrointestinal disturbances and erythema and nervous or mental disorders; may be caused by malnutrition or alcoholism or other nutritional impairments

    Synonyms: Alpine scurvy, mal de la rosa, mal rosso, mayidism, Saint Ignatius' itch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).