mahdism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mahdism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mahdism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mahdism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mahdism

    belief in the appearance of the Mahdi; devotion to a Mahdi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).