magcard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magcard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magcard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magcard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • magcard

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  các từ

  thẻ từ

  điện tử & viễn thông:

  phiếu từ