magaziny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magaziny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magaziny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magaziny.

Từ điển Anh Việt

  • magaziny

    /'mægəzi:ni/ (magazinish) /'mægəzi:niʃ/

    * tính từ

    (thuộc) cách viết tạp chí

    khá nông cạn, khá hời hợt (như để đăng tạp chí)