macrolanguage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

macrolanguage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm macrolanguage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của macrolanguage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • macrolanguage

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ macro