machiavellist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

machiavellist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm machiavellist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của machiavellist.

Từ điển Anh Việt

  • machiavellist

    * tính từ

    như machiavellian

    * danh từ

    người nham hiểm; người dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích