macawood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

macawood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm macawood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của macawood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • macawood

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ macawood