m.m.oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

m.m.oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm m.m.oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của m.m.oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • m.m.oil

    * kỹ thuật

    nhớt vừa