lushun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lushun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lushun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lushun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lushun

    a major port city in northeastern China on the Liaodong Peninsula; now a part of Luda

    Synonyms: Port Arthur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).