lowpressure intake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lowpressure intake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lowpressure intake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lowpressure intake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lowpressure intake

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cống lấy nước lộ thiên