loss-of-head gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loss-of-head gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loss-of-head gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loss-of-head gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • loss-of-head gauge

    * kỹ thuật

    máy đo thất thoát hạt