long-handed tongs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-handed tongs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-handed tongs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-handed tongs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long-handed tongs

    * kỹ thuật

    vật lý:

    kìm tay cầm dài