locking-out relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locking-out relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locking-out relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locking-out relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • locking-out relay

    * kỹ thuật

    rơle khóa liên động

  • locking-out relay

    * kỹ thuật

    rơle khóa liên động