locked-rotor torque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locked-rotor torque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locked-rotor torque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locked-rotor torque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • locked-rotor torque

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dòng khóa rôto