load-sharing system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

load-sharing system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm load-sharing system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của load-sharing system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • load-sharing system

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ dùng chung tải

    hệ phân chia tải