livonian-speaking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

livonian-speaking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm livonian-speaking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của livonian-speaking.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • livonian-speaking

    able to communicate in Livonian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).