lipopolysaccharide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lipopolysaccharide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lipopolysaccharide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lipopolysaccharide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lipopolysaccharide

    * kỹ thuật

    y học:

    phân tử phức tạp (có cả hai thành phần lipid và polysaccharide)