limb-darkening of sun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limb-darkening of sun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limb-darkening of sun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limb-darkening of sun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limb-darkening of sun

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tối lại ở mép mặt trời