lighter-aboard-ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighter-aboard-ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighter-aboard-ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighter-aboard-ship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighter-aboard-ship

    * kinh tế

    tàu mẹ con