lever-and screw coupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lever-and screw coupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lever-and screw coupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lever-and screw coupling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lever-and screw coupling

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    móc (nối kiểu) dồn vít