left-to-right (ltr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

left-to-right (ltr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm left-to-right (ltr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của left-to-right (ltr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • left-to-right (ltr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    từ trái qua phải