larkiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

larkiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm larkiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của larkiness.

Từ điển Anh Việt

  • larkiness

    /'lɑ:kinis/

    * danh từ

    tính hay đùa nghịch, tính hay bông đùa