large-hole boring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

large-hole boring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm large-hole boring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của large-hole boring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • large-hole boring

    * kỹ thuật

    sự khoan lỗ lớn