lap-and-lead lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lap-and-lead lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lap-and-lead lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lap-and-lead lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lap-and-lead lever

    * kỹ thuật

    đòn lắc