lallans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lallans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lallans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lallans.

Từ điển Anh Việt

  • lallans

    * danh từ

    tiếng địa phương miền đất thấp Xcôtlân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lallans

    a dialect of English spoken in the Lowlands of Scotland

    Synonyms: Scottish Lallans