kitchenware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kitchenware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kitchenware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kitchenware.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • kitchenware

    hardware utensils for use in a kitchen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).