jones' penstemon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jones' penstemon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jones' penstemon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jones' penstemon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jones' penstemon

    low plant with light blue and violet flowers in short clusters near tips of stems; Nevada to Utah

    Synonyms: Penstemon dolius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).